Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση, δημοσιεύονται:

  1. Μετά από κρίση. Προϋπόθεση για δημοσίευση στο περιοδικό η θετική κρίση του άρθρου από την Επιτροπή Κριτών του. Η Επιτροπή Κριτών απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων,  από στελέχη καταξιωμένων ερευνητικών οργανισμών φορέων & ιδρυμάτων, με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο στα επιστημονικά πεδία του περιοδικού, καιώς και από μάχιμους εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων (με δι.δακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο στα θεματικά πεδία του περιοδικού).

  2. Μετά από επιλογή της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού, που επιμελείται τη συγκρότηση και διαδικτυακή έκδοση κάθε φορά του τρέχοντος τεύχους του περιοδικού και που αποσκοπεί:

    • Στο σχηματισμό πλήρους τεύχους.

    • Στη διασπορά της ύλης του τεύχους σε περισσότερες θεματικές.

  3. Οι δημοσιευμένες εργασίες υπογράφονται από τους συγγραφείς τους, οι οποίοι έχουν την ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενό τους.

 

Συχνότητα έκδοσης:

Στόχος η τριμηνιαία έκδοση. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης ύλης για την έκδοση άρτιου τεύχους, η έκδοση θα καθυστερεί  ωσότου  συγκεντρωθεί επαρκής ύλη.

 

Τα άρθρα κρίνονται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 

Θεματολογία περιοδικού - επιζητούμενη αρθρογραφία1η. Συγκριτική παιδαγωγική – Σχολική παιδαγωγική - Παιδαγωγική ψυχολογία: Μάθηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, Συμβουλευτική στην εκπαίδευση 


Δίνονται ενδεικτικά θέματα επιζητούμενης αρθρογραφίας παιδαγωγικής υφής: Αρχές διαθεματικότητας. Αρχές βιωματικότητας/δραματοποίησης. Παιδαγωγική διαχείριση διαπολιτισμικότητας. Tεχνικές ανάπτυξης ομαδοσυνεργατικότητας. Θέματα που συνάπτονται με τη διαδικασία αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης. Διαμόρφωση/διαπραγμάτευση εκπαιδευτικού συμβολαίου επικοινωνίας. Θεωρίες μάθησης. Σκέψη και συλλογισμός. Γνωστική ανάπτυξη και μάθηση. Κίνητρα μάθησης. Προσδοκίες εκπαιδευτικών. Σχέσεις δασκάλου-μαθητή και μαθητή-συμμαθητών. Αλληλεπιδράσεις στη διαδικασία μάθησης και στην ανάπτυξη. Συναισθηματική νοημοσύνη και εκπαίδευση. Πτυχές της γλωσσικής ανάπτυξης. Σχολική συμβουλευτική. Συμβουλευτική γονέων. Προσωποκεντρική συμβουλευτική.

2η. Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά αντικείμενα, αξιολόγηση 

Δίνονται ενδεικτικά θέματα επιζητούμενης αρθρογραφίας - στη θεματική αυτή ενότητα (Διδακτική Μεθοδολογία): Συγγραφή/σύνθεση διδακτικού σεναρίου. Αρχές διδακτικής μεθοδολογίας. Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Διδασκαλία σε μαθητές με δυσκολίες μάθησης. Διδασκαλία σε μαθητές με υψηλό δείκτη προσληψιμότητας. Διδακτικές προσεγγίσεις που διευκολύνουν την επιτέλεση του διδακτικού έργου λόγω επικαιροποίησης της διδακτικής μεθοδολογίας. Ενημέρωση για Α.Π.Σ. (Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών), νέα Π.Σ. (Προγράμματα Σπουδών). Ενημέρωση για τις διδακτικές αρχές του "νέου σχολείου" και την εφαρμογή Πιλοτικών Προγραμμάτων.

3η. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας. 

Τα επιζητούμενα άρθρα σε αυτήν τη θεματική ενότητα θα αφορούν ενδεικτικά: Ζητήματα διδακτικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, διαθεματικές και κριτικές προσεγγίσεις και σχέδια δράσης αλλά και σε δραστηριότητες άτυπης μάθησης. Μπορούν να αναφέρονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και να αφορούν ενδοσχολική, εξωσχολική ή εξ αποστάσεως διδασκαλία, όπως επίσης και Ειδική Αγωγή. Βασικό ζητούμενο δεν είναι η στεγνή παρουσίαση διδακτικών προσεγγίσεων με μηχανιστικό τρόπο αλλά κυρίως η πρωτοτυπία τους, η επιστημονική τεκμηρίωσή τους και η αναφορά στην προστιθέμενη αξία που προκύπτει από τη χρήση των Τ.Π.Ε. Ιδιαίτερη αξία θα έχουν κείμενα που θα παρουσιάζουν ερευνητικά δεδομένα από την εφαρμογή των διδακτικών τους παρεμβάσεων, επιτεύγματα των μαθητών, πρωτοποριακές ιδέες και γενικώς θέματα ψηφιακού γραμματισμού και της φιλοσοφίας του μέσα από το πρίσμα των σύγχρονων κοινωνικών/οικονομικών/πολιτικών συνθηκών που επηρεάζουν αναπόφευκτα το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.

4η. Τεχνολογίες Ρομποτικής και Αυτοματισμοί:

Τα τελευταία χρόνια η ρομποτική εισέβαλε σε σημαντικό βαθμό στη ζωή των ανθρώπων. Οι λύσεις ρομποτικής εδώ και πολλά χρόνια έχουν υιοθετηθεί με επιτυχία από τις βιομηχανίες. Το τελευταίο διάστημα έκανε την εμφάνισή της και στη χώρα μας η εκπαιδευτική ρομποτική μέσα από τις κατασκευές και τα λογισμικά της εταιρείας κατασκευής παιχνιδιών LEGO και του εκπαιδευτικού λογισμικού Scratch από το πανεπιστήμιο ΜΙΤ. Οι όροι ρομποτική και αυτοματισμός έχουν κάποιες διαφορές για παράδειγμα μια από τις σημαντικότερες διαφορές μεταξύ ενός αυτοματισμού και ενός ρομποτικού συστήματος είναι το αν μια μηχανή είναι προγραμματισμένη να εκτελεί ένα συγκεκριμένο πακέτο εντολών και κινήσεων ή αν οι κινήσεις του ρομποτικού συστήματος μπορεί να τροποποιηθούν ή επηρεαστούν από εξωγενείς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους. Ένας από τους μαθησιακούς άξονες του νέου Π.Σ. για τις Τ.Π.Ε. στο σχολείο είναι και ο προγραμματισμός με τον υπολογιστή. Σε αυτή την υποθεματική, εντάσσονται προγραμματισμοί, κατασκευές και εκπαιδευτικά σενάρια τα οποία ως στόχο έχουν τη διαμόρφωση μαθησιακών καταστάσεων που θα επιτρέπουν την ολοκλήρωση των γνώσεων και των τεχνικών δεξιοτήτων των μαθητών καθώς και την καλλιέργεια διδακτικών ικανοτήτων και δυνατοτήτων διδακτικής μεθοδολογικού χαρακτήρα στις Τ.Π.Ε. των εκπαιδευτικών. Οι εφαρμογές αυτές και ερευνητικές προσπάθειες θα έχουν ως στόχο να προάγουν μια αποτελεσματική διδακτική προσέγγιση στο μάθημα των Τ.Π.Ε. και θα συμβάλλουν στην αυτόνομη ανάπτυξη των ταλέντων και δεξιοτήτων όλων των μαθητών.

5η. Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα:

Στη σημερινή εποχή όπου ραγδαία αναπτύσσεται η τεχνολογία με κάθε είδους εφαρμογές στην καθημερινότητα του ανθρώπου, η εικονική, επαυξημένη και μεικτή πραγματικότητα είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη περιοχή της επιστήμης με εφαρμογή στους πολλούς τομείς της βιομηχανίας, της ψυχαγωγίας, της ιατρικής και πλέον και της εκπαίδευσης. Ενώ η εικονική πραγματικότητα αποτελεί μια απλή ψηφιοποίηση του πραγματικού κόσμου, η επαυξημένη πραγματικότητα θεωρείται το επόμενο βήμα μετά την εικονική. Επιτρέπει την ζωντανή προβολή ενός φυσικού περιβάλλοντος, του οποίου όμως η πραγματικότητα είναι επαυξημένη μέσω της προβολής ψηφιακών πληροφοριών αλλά και εικονικών προσώπων αντικειμένων ή σχεδίων μελετημένων και εφαρμοσμένων διαμέσου ενός ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η νέα αυτή οπτική είναι δυνατή μέσα από τη χρήση έξυπνων κινητών, smartphones, ή μέσω ειδικών γυαλιών, Google Glass. Με την εκπαιδευτική χρήση αυτών των νέων τεχνολογιών έχουμε και νέες γνωστικές προκλήσεις για την εκπαίδευση όπως βιωματικές αναπαραστάσεις ιστορικών γεγονότων, γνωστικές πληροφορίες για αντικείμενα, κτήρια, ανθρώπους και φυτά κ.α. Σκοπός αυτής της θεματικής περιοχής είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων των νέων αυτών τεχνολογιών μέσα από εφαρμογές, μελέτες περίπτωσης, ερευνητικές προσπάθειες καθώς και κατασκευές σε τυπικά ή άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, σε σχολεία ή και εξωτερικούς χώρους όπως μουσεία ή ιστορικά κτήρια, διαμέσου των οποίων προάγεται η γνώση με νέες συμμετοχικές, βιωματικές και ίσως αποδοτικότερες μεθόδους διδασκαλίας, αναστοχασμού, κριτικής σκέψης καθώς και μιας πολυδιάστατης εκπαιδευτικής εμπειρίας.

6η. Διδακτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε.

Το περιοδικό δίνει έμφαση και στοχεύει στην ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών μέσα από την ανάδειξη δόκιμων διδακτικών σεναρίων και καλών πρακτικών με χρήση Τ.Π.Ε. Ένα διδακτικό σενάριο, ως ένα επιστημονικά διευρυμένο σχέδιο μαθήματος, περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία μιας διδακτικής πρότασης, από τους δημιουργούς και τις συνθήκες υλοποίησης, τη στοχοθεσία, τη το θεωρητικό πλαίσιο, τη σύνδεσή του με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, τη μεθοδολογία ανάπτυξης έως τις σχετικές θεωρίες μάθησης, τον τρόπο υλοποίησης βήμα-βήμα, τα συμπεράσματα, τον αναστοχασμό, πιθανά φύλλα εργασίας και άλλα στοιχεία που ο συγγραφέας κρίνει ότι ολοκληρώνουν το εκπαιδευτικό σενάριο. Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο πρέπει να αναφέρεται σε ένα γνωστικό αντικείμενο της προσχολικής, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διεκπεραιώνεται με τη χρήση-υποστήριξη των Τ.Π.Ε. (αξιοποιώντας κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία ή άλλες υπολογιστικές τεχνολογίες). Στη θεματική των διδακτικών σεναρίων περιλαμβάνονται σενάρια για όλες τις εκπαιδευτικές ειδικότητες - σε όλα τα περιεχόμενα των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Εκτός από τα διδακτικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος, μπορεί να αξιοποιηθεί η εμπειρία από τη συστηματική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σε τομείς όπως η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Αγωγή Υγείας, τα Πολιτιστικά Θέματα, ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, οι διασχολικές συνεργασίες και άλλες καινοτόμες δραστηριότητες. Επίσης, σε αυτή τη θεματική μπορούν να ενταχθούν εργασίες που αναφέρονται στην παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα στη μαθησιακή διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν την εμπειρία που καθημερινά σωρεύεται, αναπτυσσόμενη στην σχολική τάξη, μέσα από τη μορφή ενός διδακτικού σεναρίου σε επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάπτυξη, ώστε να ενισχυθεί η διεκπαιδευτική επικοινωνία προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας και να δημιουργηθεί μέσα από τα πρακτικά του συνεδρίου και παρακαταθήκη καλών πρακτικών, που θα προάγει το εκπαιδευτικό έργο της κοινότητας.

7η. Γραμματισμός και Τ.Π.Ε.

Οι σύγχρονες εξελίξεις στην παιδαγωγική επιστήμη έφεραν στο προσκήνιο πολύ σημαντικά, πρωτότυπα και ιστορικά συνδεδεμένα με την πορεία της Τεχνολογίας και της Εκπαίδευσης εργαλεία, βασισμένα στον «γραμματισμό» (literacy). Ο όρος αυτός πλέον δεν περιορίζεται σε κάποιον πρωτογενή «αλφαβητισμό», αλλά στην ικανότητά μας να υπάρχουμε στα εξελιγμένα και σύνθετα περιβάλλοντα του «εγγράμματου πολιτισμού μας». Το συνέδριο κρίνοντας αφενός ότι ο «γραμματισμός» είναι ένα σύγχρονο και σημαντικό κομμάτι της έρευνας, με συνδέσεις σε πολλές επιστήμες, αφετέρου ότι μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις για σημαντικά εκπαιδευτικά και διδακτικά ερωτήματα και προβλήματα του καιρού μας, αφιερώνει σε αυτόν μια ξεχωριστή θεματική. Οι εργασίες της ενότητας αυτής μπορούν να αφορούν οποιοδήποτε ζήτημα γραμματισμού σχετικό με την Εκπαίδευση, με τα διδακτικά αντικείμενα γενικά (π.χ. γλωσσικός γραμματισμός, μαθηματικός γραμματισμός, πολιτισμικός γραμματισμός, ιστορικός γραμματισμός κ.λπ) ή πιο εξειδικευμένα (π.χ. ενεργειακός γραμματισμός, περιβαλλοντικός γραμματισμός, γραμματισμός υγείας, κοινωνικός γραμματισμός, επιστημονικός γραμματισμός, καλλιτεχνικός γραμματισμός κ.λπ.). Επίσης οι εργασίες της ενότητας μπορούν να φορούν σε ένα πλήθος ζητημάτων που αφορούν στις Τ.Π.Ε. και την εισαγωγή τους στην Εκπαίδευση (π.χ. ψηφιακός/πληροφορικός γραμματισμός, διαδικτυακός γραμματισμός, μιντιακός γραμματισμός, σχολικός γραμματισμός, οπτικός γραμματισμός, ακουστικός γραμματισμός, οπτικοακουστικός γραμματισμός, πολυεγραμματισμοί κ.λπ.). Οι προσεγγίσεις αυτές μπορούν να εστιάζουν σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του γραμματισμού, να εστιάζουν στον κριτικό ή το λειτουργικό γραμματισμό, συνολικά (π.χ. κριτικός γραμματισμός και Εκπαίδευση) ή εξειδικευμένα (π.χ. κριτικός μιντιακός γραμματισμός). Θα πρέπει να συνδέουν τη θεωρία του γραμματισμού με την εκπαιδευτική πράξη τεκμηριωμένα, προσφέροντας γόνιμες ιδέες και λύσεις για καίρια ζητήματα στην εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία..

8η. Ειδική αγωγή: Δυσκολίες μάθησης, προβλήματα συμπεριφοράς, ενδοσχολική βία - ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης.

Η Ειδική Αγωγή παρέχεται στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ικανότητες. Το πεδίο της είναι ευρύτατο, καθώς περιλαμβάνει αναπηρίες, διαταραχές (ψυχικές και συμπεριφοράς), δυσκολίες μάθησης, κοινωνικές και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες, ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης των δυσκολιών, προβλήματα συμπεριφοράς και ενδοσχολική βία. Ενδεικτικά, στη θεματική αυτή οι επιζητούμενες εργασίες μπορεί να αφορούν σε: σύγχρονες τάσεις στην ειδική αγωγή, υποστηρικτικές δομές ειδικής αγωγής, αναπηρίες, όπως νοητική υστέρηση, νευρολογικές μειονεξίες, προβλήματα όρασης ή ακοής, κινητικές δυσκολίες, κ.ά., ψυχικές διαταραχές, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός), μαθησιακές δυσκολίες και διδακτικές προσεγγίσεις αυτών, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία), προβλήματα λόγου και ομιλίας (π.χ. δυσλαλία, δυσγραμματισμός, τραυλισμός, γλωσσικός αρνητισμός, δυσφωνίες), προβλήματα συμπεριφοράς (π.χ. ανυπακοή, επιθετικότητα, εκφοβισμός, σχολική βία, σχολική φοβία, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής), κοινωνικές και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες, χαρισματικούς μαθητές, διδακτικές προσεγγίσεις, προγράμματα, στρατηγικές και τεχνικές αντιμετώπισης των διαφόρων δυσκολιών και προβλημάτων συμπεριφοράς γενικότερα αλλά και ειδικότερα, συμβολή/αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση.

9η. Πολιτισμός και Καλές Τέχνες στην εκπαίδευση. Θέματα Μουσειοπαιδαγωγικής. 

Οι επιζητούμενες εργασίες θα πρέπει να αφορούν αποτελέσματα έρευνας στην Εκπαίδευση για τον Πολιτισμό και τις Τέχνες (Εικαστικά, Θέατρο, Κινηματογράφος (συμπεριλαμβανομένων, Βίντεο, Κινουμένων σχεδίων (Animation) και άλλων συναφών μορφών οπτικοακουστικών έργων), Λογοτεχνία, Μουσική, Παραστατικές Τέχνες, Σκίτσο (Comic), Φωτογραφία, Χορός, Ψηφιακές Τέχνες και όλες οι μορφές Τέχνης που διαχρονικά σχετίζονται με αυτές). Επίσης να αφορούν θέματα μουσειοπαιδαγωγικής. Κι ακόμα θέματα παιδαγωγικής, διδακτικής, δόκιμες θεωρητικές προσεγγίσεις, πρακτικές εφαρμογές, εποπτικά μέσα, εκπαιδευτική τεχνολογία, ζητήματα μεθοδολογίας, γενικότερα ζητήματα Εκπαίδευσης για τις Τέχνες. Βασικό ζητούμενο είναι πέραν της παρουσίασης των ερευνητικών προσεγγίσεων είναι να υπάρχει πρωτοτυπία, επιστημονική τεκμηρίωση σε συνάρτηση με την εφαρμογή που έχει γίνει και να προκύπτουν σαφή, αξιοποιήσιμα δεδομένα για την επιστήμη, την έρευνα και την εκπαιδευτική κοινότητα.

10η. Καινοτομία στην Εκπαίδευση 

Η καινοτομία – μέσω των Τ.Π.Ε. ή μη- αποτελεί εξ ορισμού αλλά και ερευνητικά αποδεδειγμένη προϋπόθεση ανάδυσης νεωτεριστικών ιδεών, καλλιέργειας ανανεωτικών τάσεων και δρομολόγησης προοδευτικών εξελίξεων και μεταρρυθμιστικών αποφάσεων για την εκπαίδευση. Μέσω της καινοτομίας οι ιδέες του αύριο μετουσιώνονται σε διδακτική και παιδαγωγική πράξη σήμερα. Η καινοτομία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις βαθμίδες και τις πτυχές της εκπαίδευσης, από τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης, τα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά εγχειρίδια και τις διδακτικές πρακτικές μέχρι την οργάνωση και διοίκηση, τη δικτύωση και τις συνεργασίες με την τοπική κοινωνία και την αξιολόγηση. Η εγγενής ομοιοστατικότητα όμως του εκπαιδευτικού συστήματος, ως μηχανισμός διαφύλαξης κεκτημένων, ως έκφραση συντηρητικών θέσεων ή ανασφάλειας, απετέλεσε πηγή σθεναρών αντιστάσεων που ανέστειλαν επί μακρόν την εισαγωγή καινοτομιών, επικρίνοντας ή απαξιώνοντάς τες. Οι σημερινές ανάγκες και οι προκλήσεις, εξαιτίας του ραγδαίου ρυθμού αλλαγών σε όλους τους τομείς της ζωής, επιτάσσουν την προώθηση εξορθολογισμένων καινοτομιών, για την αντιμετώπιση των νέων απαιτήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, και οι εκπαιδευτικοί αναζητούν και προωθούν νέους τρόπους, νέες μεθόδους και παιδαγωγικές τεχνικές για τη βελτίωση του υφιστάμενου μαθησιακού και κοινωνικοποιητικού σχολικού περιβάλλοντος.
Η θεματική αυτή του περιοδικού στοχεύει να ενισχύσει την εισαγωγή της καινοτομίας στην εκπαίδευση. Ως τέτοια δε, νοείται κάθε τεκμηριωμένη, ή και αναδυόμενη στην πράξη καλή πρακτική, που χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία, ανανεωτικό πνεύμα και χαράζει νέους δρόμους στην εκπαίδευση, επιχειρώντας να προτείνει λύσεις ή να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα. Η καινοτομία αποτελεί την ευρεία έννοια- ομπρέλα που στεγάζει και την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., οι οποίες αν και συνιστούν την αιχμή του δόρατος, δεν είναι ούτε αυτοσκοπός ούτε μοναδικός εκφραστής της.
Ενδεικτικές περιοχές της επιζητούμενης αρθρογραφίας περιλαμβάνουν καινοτομικές παρεμβάσεις στο διδακτικό στιλ και στις διδακτικές πρακτικές και τις μεθόδους, στις χωροταξικές και άλλες παρεμβάσεις κατά την οργάνωση της σχολικής τάξης, στην ενίσχυση και υποστήριξη της οργανωμένης συμπεριφοράς και της κοινωνικοποίησης, στην επικοινωνία με τους γονείς και την ευρύτερη σχολική κοινότητα, κατά την προσπάθεια ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία. Επιπλέον δυνητικά πεδία προβολής και ανάδειξης πρωτοποριακών καινοτομιών στον χώρο της εκπαίδευσης είναι οι καινοτομικοί τρόποι χρήσης και αξιοποίησης των εγχειριδίων, η οικοδόμηση συνεργατικών και μαθητοκεντρικών περιβαλλόντων, τρόποι εναλλακτικής αξιολόγησης, χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., καθώς και νέες και αποδοτικότερες μέθοδοι αναστοχασμού και αυτορρύθμισης. Ακόμα οι δράσεις που αναπτύσσονται στα πλαίσια οργανωμένων σχολικών προγραμμάτων, όπως η περιβαλλοντική αγωγή, το πολιτισμικό τοπίο και περιβάλλον, η αγωγή υγείας, η κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο, η διαπολιτισμική αγωγή, άλλες δράσεις Οι επιζητούμενες εργασίες σε αυτήν τη θεματική ενότητα μπορούν να αφορούν ενδεικτικά: Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων (περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας, πολιτιστικά), οι δράσεις του κοινωνικού σχολείου στους διακριτούς άξονες παρέμβασης: Διατροφή/Ευ-Ζην, Άθληση, Ενημέρωση και πρόληψη για μολυσματικές ασθένειες, Διαδίκτυο, Αντιμετώπιση και πρόληψη του χουλιγκανισμού, Πρόληψη Ατυχημάτων, Αισθητική Αγωγή, Ολυμπισμός και Κοινωνία, Σεξουαλική Αγωγή, Ρατσισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ναρκωτικά, Αλκοόλ, Κάπνισμα, Σχολικός εκφοβισμός, αλλά και τα projects, που αναπτύσσουν προβληματισμό και οργανώνονται στα παραπάνω θεματικά πεδία, εμπλέκοντας δημιουργικά τους μαθητές σε συμμετοχικές- διερευνητικές δραστηριότητες. Επίσης, διδακτικά σενάρια που αναπτύσσονται διαθεματικά και περιλαμβάνουν δράσεις στην κατεύθυνση ευαισθητοποίησης πάνω στους προαναφερθέντες τομείς.

11η. Οργανωμένα συνεργατικά διευρωπαϊκά διασχολικά προγράμματα: eTwinning, Teachers4Europe, ERASMUS+ 

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται εμφάνιση και ανάπτυξη νέων μορφών σχολικών δραστηριοτήτων, σε συνεργατικά προγράμματα, με έμφαση στην προώθηση της διασχολικής και διεκπαιδευτικής συνεργασίας στην Ευρώπη. Οι νέες αυτές σχολικές δραστηριότητες απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να διασυνδεθούν με Ευρωπαίους συνάδελφούς τους, να αναπτύξουν συνεργατικά έργα και να μοιραστούν ιδέες στο δρόμο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής ολοκλήρωσης. Τα πιο γνωστά αυτά τα προγράμματα είναι τα: eTwinning, Teachers4Europe και ERASMUS+. Λόγω του όγκου των δραστηριοτήτων αλλά και για να διευρυνθούν και να αναδειχτούν ακόμα περισσότερο αυτές οι δραστηριότητες και οι φορείς τους, η ήδη υπάρχουσα υποενότητα αυτών των καινοτόμων δραστηριοτήτων αυτονομείται ως θεματική ενότητα εντός της θεματολογίας του Συνεδρίου. Στη θεματική αυτή ενότητα, επιζητούνται κείμενα εκπαιδευτικών ή φορέων σχετικών με τα προγράμματα αυτά, που αναφέρονται στην πληροφόρηση, στο σχεδιασμό, στις δράσεις και την αξιολόγησή τους, στην παρουσίαση ενώπιον του εκπαιδευτικού κοινού επιτυχημένων δράσεων και σε κάθε άλλο ζήτημα που τις αφορά.

12η. Θέματα μετανάστευσης, προσφυγιάς και εκπαίδευσης

Με δεδομένα: α) τη διόγκωση του προσφυγικού προβλήματος (η μεγαλύτερη και χειρότερη αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με συνέπειες τη φυσική και ηθική εξόντωσή τους) β) την συναρτημένη προς αυτό επιδείνωση της πολυεπίπεδης κρίσης της εποχής μας, με έξαρση ρατσιστικών φαινομένων και πολιτικών αποκλεισμού και β) την ανάγκη ευαισθητοποίησης των μαθητών πάνω σε αυτό το κομβικό για την ανθρωπότητα πρόβλημα, αναζητούνται εργασίες και [προτάσεις δράσεων?] δράσεις που με άξονα το προσφυγικό:
• Διέπονται από αναστοχαστική προσέγγιση των συνθηκών που σχετίζονται και των παραγόντων που το επηρεάζουν (Πόλεμος, Γεωπολιτικά ζητήματα (φυσικοί πόροι, σύνορα)- Εμπορία και παράνομη διακίνηση ανθρώπων (trafficking)- προσφυγικό και ΜΜΕ- Ευρωπαϊκές πολιτικές, δράσεις διεθνών οργανισμών, κ.ά)
• Προβαίνουν σε κριτική ανάλυση αξιών, θεσμών και νορμών που υποβαστάζουν την έννοια της ταυτότητας αποδομώντας εθνικά και κοινωνικά στερεότυπα (έμφαση στις αμοιβαιότητα και την ισότιμη αλληλεπίδραση των πολιτισμών, καλλιέργεια ανεκτικότητας και αποδοχής, καταπολέμηση μισαλλοδοξίας, διαπολιτισμική εκπαίδευση, διδακτική της ειρήνης, θέματα ισότητας και δικαιωμάτων) και
• Εντέλει συμβάλλουν στην υιοθέτηση της αρχής της δημοκρατικής πολιτικής ευθύνης και της ενεργού πολιτότητας

13η. Εκπαιδευτική Έρευνα 

Τα επιζητούμενα κείμενα θα πρέπει να παρουσιάζουν ερευνητικές εργασίες για θέματα Δια Βίου Εκπαίδευσης, Επιμόρφωσης, Κατάρτισης Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών καθώς και σχετικά ζητήματα Εκπαιδευτικής Έρευνας και Μεθοδολογίας.

14η. Διά βίου εκπαίδευση – Εκπαίδευση από απόσταση (e-Learning), Εκπαίδευση ενηλίκων, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών 

Τα επιζητούμενα κείμενα θα πρέπει να παρουσιάζουν ερευνητικές εργασίες για θέματα Δια Βίου Εκπαίδευσης, Επιμόρφωσης, Κατάρτισης Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών. Ενδεικτικές παράμετροι για τα παραπάνω είναι οι μορφές και η μεθοδολογία, το στοιχείο της βιωματικότητας, ζητήματα δια ζώσης, εξ αποστάσεως, μεικτών, σύγχρονων και ασύγχρονων, τηλεματικών, εισαγωγικών, βασικών ή άλλου επιπέδου, ενδοσχολικών, και άλλων τύπων κατάρτισης, επιμόρφωσης, εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Βασικό ζητούμενο πέραν της καινοτομίας και πρωτοτυπίας και δόκιμης επιστημονικής παρουσίασης της έρευνας, είναι η τεκμηρίωση του θετικού αποτελέσματος και η δυνατότητα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων και της προτεινόμενης μεθοδολογίας από την εκπαιδευτική κοινότητα και κάθε ενδιαφερόμενο

15η. Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης. 

Οι επιζητούμενες εργασίες σε αυτήν τη θεματική ενότητα θα αφορούν - παρατίθενται ενδεικτικά θέματα, χωρίς να περιορίζουν: Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ σχολικών χώρων και σχολικής αποτελεσματικότητας. Παράγοντες διαμόρφωσης των αποφάσεων για επένδυση στην εκπαίδευση. Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της επένδυσης στην παιδεία και στην ποιότητά της. Ανταποδοτικότητα της επένδυσης στην εκπαίδευση προς την κοινωνία. Διερεύνηση της λογοδοσίας του σχολείου ως προς την αποτελεσματικότητά του. Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία. Διαχείριση κρίσεων και λήψη αποφάσεων στη Σχολική Μονάδα. Ικανότητες, δεξιότητες, ρόλος και καθήκοντα των στελεχών Εκπαίδευσης. Εξειδίκευση στελεχών Εκπαίδευσης. Αλληλεπίδραση – συνεργασία - επικοινωνία Σχολείου και κοινωνίας. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Σχολικών Μονάδων, Διαχείριση πόρων. Σχολική Κουλτούρα. Το Σχολείο ως Δημόσια Υπηρεσία και ως μανθάνων οργανισμός (Learning Organization). Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών Αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

16η. Φιλοσοφία της Παιδείας. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

Φιλοσοφία της Παιδείας. Στην υποενότητα αυτή θα παρουσιαστούν άρθρα σχετικά με τις απόψεις που εκφράστηκαν από τους φιλοσόφους και διανοητές για την παιδεία και την εκπαίδευση ως κοινωνικό φαινόμενο από την ελληνική αρχαιότητα ως τη σημερινή εποχή, όπως επίσης και εργασίες σχετικές με διάφορες περιόδους της ιστορικής εξέλιξης της εκπαίδευσης ως θεσμού, τους παιδαγωγικούς, κοινωνικούς και πνευματικούς στόχους της και τη μεθοδολογία της.
Ακόμα, η Ιστορία της Εκπαίδευσης, δηλαδή η ιστορία των παιδαγωγικών θεωριών και θεσμών, η εξέλιξη των περιεχομένων, μεθόδων ή τεχνικών και κυρίως η ανάλυση της λειτουργίας των εκπαιδευτικών συστημάτων (π.χ. εποπτεία, επιλογή, μηχανισμοί προσανατολισμού, επαγγελματικό μέλλον των μαθητών κ.α.), αποτελούν θεματικές και αντικείμενα ενασχόλησης πολλών μελετών, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Επιπλέον, στο βαθμό που κάθε ανάλυση του παρελθόντος έχει τις ρίζες της στο παρόν, η ιστορία της εκπαίδευσης καθορίζει τους προσανατολισμούς της και επιλέγει τα αντικείμενά της ανάλογα με τα επιστημονικά, κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά του σημερινού πλαισίου. Αξίζει επίσης να υπογραμμίσουμε την επίδραση του κοινωνιολογίας στον καθορισμό των θεμάτων της «νέας» ιστορίας της εκπαίδευσης, η οποία εστιάζεται στο ρόλο του σχολικού συστήματος στην κοινωνική αναπαραγωγή, στη θέση των εξω- σχολικών αρχών στη διαδικασία αλφαβητισμού –εγγραμματισμού, στη σχέση ιστορικής γνώσης και σύγχρονης δράσης κτλ.
Με τη σειρά της η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης τοποθετείται σε δύο επίπεδα: α) αναλύει τη θέση και τη λειτουργία του σχολικού θεσμού στους κόλπους της κοινωνίας και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ σχολείου και κοινωνίας, καθώς και την κοινωνική κατάσταση και στάση των παραγόντων αυτών των θεσμών, και β) αναλύει το σχολείο ως κοινωνία (μικροκοινωνία) και ξανατοποθετεί το πρόβλημα των σχέσεων αυτής της μικροκοινωνίας με την ευρύτερη κοινωνία, με αφετηρία συγκεκριμένα προβλήματα του σχολικού θεσμού (Ενδεικτικά αναφέρουμε τις θεματικές: σχολική αποτυχία, σχολική επιτυχία και οικογενειακό περιβάλλον, διδακτικές πρακτικές των διδασκόντων, εκπαίδευση μειονοτήτων, έμφυλες διαστάσεις και διαφυλικές σχέσεις στην εκπαίδευση, κτλ).
Η επιζητούμενη αρθρογραφία σε αυτήν τη θεματική υποενότητα θα αφορά (ενδεικτικά): Ιστορία της οργάνωσης, δομής και λειτουργίας των εκπαιδευτικών συστημάτων, των περιεχομένων των αναλυτικών προγραμμάτων, των συστημάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκπαιδευτική νομοθεσία σε σχέση με τις ποινές, απουσίες, σχολικές εορτές, εκδρομές κ.ά., εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων, επιμέρους ιστορία διδακτικών αντικειμένων είναι μερικοί από τους τομείς της ιστορίας της εκπαίδευσης. Σύσταση μαθητικού πληθυσμού, κοινωνική κινητικότητα και εκπαίδευση, σύνδεση εθνικής, κοινωνικής και μορφωτικης προέλευσης με τη σχολική επιτυχία- αποτυχία, μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, σχολική διαρροή κι η σχέση της με την κοινωνικο- οικονομική κατάσταση, ρόλος των σχολικών εγχειριδίων στη διαμόρφωση ταυτότητας, κριτική θεώρηση του ρόλου του εκπαιδευτικού και του ρόλου του σχολείου στην κοινωνικοποίηση των μαθητών αποτελούν ενδεικτικούς τομείς της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης.

17η. Άλλα θέματα 

Ο,τιδήποτε αφορά τον Νέο Παιδαγωγό και δεν περιέχεται στις προηγούμενες θεματικές